Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

I. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE VESTIGING

1. ERKENNING DOOR DE ALGEMENE COMMISSARIS VOOR TOERISME
De verhuurder verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan de bepalingen van het Waalse Wetboek van Toerisme van 1 april 2010.

2. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DEZE OVEREENKOMST
De reservering wordt van kracht en vormt een huurcontract wanneer de klant de eigenaar een aanbetaling van 50% van de prijs van het verblijf op rekening BE04063189983831 stuurt binnen een termijn van maximaal 7 dagen na de datum van ontvangst van dit document.

De prijs van het verblijf is exclusief de huurwaarborg (zie punt 5) en eventuele andere toeslagen.

Het saldo is verschuldigd 8 dagen voor de inbezitneming, behalve bij laattijdige reserveringen, in welk geval het totale bedrag van de huur zal worden betaald bij bevestiging van de reservering door de verhuurder op rekening BE04063189983831.

Indien de verhuurder de aanbetaling of het saldo niet binnen de gestelde termijn ontvangt, kan hij de huur annuleren per aangetekende brief of e-mail binnen 5 dagen na de voorziene datum voor betaling van de aanbetaling of het saldo.

De verhuurder koos voor stripe.com om online betalingen met creditcard veilig te stellen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com.
Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout...
In geval van een probleem moet de klant enerzijds zijn bank en anderzijds het etablissement benaderen om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen.

3. GEBRUIK VAN VERHUURDE GOEDEREN
De huurder gebruikt het gehuurde conform de bestemming en als een goed huisvader. Hij dient de maximaal voorziene capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan de onmiddellijke beëindiging van dit contract tot gevolg hebben, ten nadele van de huurder, waarbij het huurbedrag definitief door de verhuurder is verworven.

4. DIEREN
Wanneer ze worden toegelaten, moet een huisdier dat de huurder vergezelt nauwkeurig worden aangegeven op de voorkant van dit contract en moet het akkoord gaan met de regels die van kracht zijn in de gîtes (zie prepost mail).

5. AANBETALING
Aan de verhuurder wordt een waarborgsom betaald, waarvan het bedrag is vastgesteld op € 250,00 voor de accommodatie en onder de afzonderlijke schuurformules (tweehonderdvijftig euro) en € 500,00 voor het samenvoegen van de twee gites (vijfhonderd euro). dagen voor de inbezitneming van de accommodatie op rekening BE04063189983831 of ten laatste op de dag van aankomst.

De waarborgsom dient ter dekking van alle schulden waarvoor de huurder bij teruggave aansprakelijk kan blijven jegens de verhuurder.
Deze borg wordt op de dag van vertrek of uiterlijk binnen 7 werkdagen na de vertrekdatum aan de huurder terugbetaald, na aftrek van alle bedragen.

In geval van betwisting kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de borg inhouden totdat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgesteld.
Indien blijkt dat de huurder niet aansprakelijk is voor de gevorderde bedragen en dat de waarborgsom geheel of gedeeltelijk moet worden teruggegeven, is de verhuurder over het uiteindelijk terug te geven bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

6. INVENTARIS "UITRUSTING EN COMFORT".
Aan het begin en aan het einde van het verblijf wordt een inventaris van de uitrusting van het gehuurde goed gemaakt. Deze inventarislijst moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde goed en zijn uitrusting aan te tonen.
De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor elk verlies of schade. Elke afwijking met de inventaris of anomalie moet uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger worden gemeld.

7. ANNULERING – VROEG VERTREK
Elke annulering moet per aangetekende brief of e-mail worden meegedeeld.De huurder kan de verhuurder voorstellen om zijn huurovereenkomst, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, over te dragen aan een door hem aangewezen persoon die ermee instemt onder dezelfde voorwaarden te contracteren. In dit geval wordt de waarborg geacht te zijn betaald door de overnemer. De huurder kan ook aan de verhuurder voorstellen om een persoon te vervangen voor het genot van de accommodatie, terwijl hij houder van het contract blijft, ook voor de duur van dit laatste. Dit houdt in dat hij persoonlijk gebonden blijft aan al zijn aanvankelijke verplichtingen. Het uitdrukkelijke akkoord van de verhuurder is vereist en betreft enkel de aangewezen perso(o)n(en).

In andere gevallen blijft een bedrag gelijk aan 25% van de prijs van het verblijf bij de verhuurder staan als vergoeding.
Deze vergoeding wordt verhoogd tot:
- 30% van de prijs van het verblijf als de annulering 30 tot 15 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt.
- 50% van de prijs van het verblijf als de annulering 14 tot 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt.
- 100% van de prijs van het verblijf indien de annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt of indien de huurder niet komt opdagen.
In geval van overmacht is echter geen schadevergoeding verschuldigd.

Indien de annulering te wijten is aan de verhuurder, kan de verhuurder de huurder accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit aanbieden tegen de prijs van zijn reservering.
Bij gebrek aan een dergelijk voorstel of in geval van weigering door de huurder, moet de verhuurder de huurder de betaalde aanbetaling terugbetalen, evenals het saldo van de prijs van het verblijf indien deze al betaald is.

Indien de huurder niet verschijnt binnen 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum:
- het contract wordt nietig en nietig,
- de borg blijft bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de huurder te vorderen,
- de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.

Voortijdig vertrek van de huurder, om welke reden dan ook, brengt geen enkele terugbetaling - zelfs niet gedeeltelijk - van de prijs van het verblijf met zich mee.

8. LAATSTE BETALING
Elk door de huurder verschuldigd bedrag dat tien dagen na de vervaldag niet is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten gunste van de verhuurder een intrest opleveren van 1% per maand vanaf de vervaldag, de intrest van elke begonnen maand verschuldigd voor de hele maand.

9. AANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING
De huurder bewoont het pand als een goede vader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid op zich voor het gehuurde goed, de uitrusting en de grond die hem ter beschikking wordt gesteld. Hij vergoedt de verhuurder alle door hem gemaakte kosten en verbindt zich ertoe eventuele schade te melden. Door het gehuurde is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, ook in geval van brand (art. 1732, 1733 en 1735 BW). Indien van toepassing (zie bijzondere clausules) heeft de huurder zijn huuraansprakelijkheid gedekt door een BRANDverzekering van het type GLOBAL, zowel voor de huurrisico's (het gebouw) als voor de inboedel (meubels, enz.) die hem ter beschikking worden gesteld. Deze risico's kunnen worden gedekt door de uitbreiding "resort" van de BRANDverzekering van de huurder.De huurder wordt verzocht contact op te nemen met zijn verzekeraar om zijn contract te controleren.

10. SOLIDARITEIT
De verbintenissen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk jegens de huurder, zijn erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden, in welke hoedanigheid dan ook.

11. RESPECT VOOR DE BUURT EN HET MILIEU
De huurder verbindt zich ertoe zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.

12. GESCHILLEN
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, zullen zij hun grieven voorleggen aan het secretariaat van de Gîtes de Wallonie, dat zal trachten een minnelijke schikking voor te stellen. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw gelegen is, bevoegd.


II. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOP VIA DE ORC

1. VOORWERP
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gemaakt met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant zijn akkoord met hen heeft aangegeven. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen worden te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering is voltooid. De klant machtigt ons om evidente materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVERING
De klant kiest de diensten die worden aangeboden op de regionale marketingtool. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.

5. RESERVERINGSPROCES
Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om voorafgaand aan elke reservering alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure tot validatie de volgende stappen: invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

6. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN DE RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging. waar de klant zijn klachten kan indienen.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, indien het contract voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering, heeft de klant niet het recht om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- accommodatie anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

8. RESPECT VAN PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de levering van de diensten (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder met name Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen.Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen, per e-mail of per post.

Wij bewaren uw gegevens gedurende een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservatie, enz.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals een recht van verzet tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, evenals het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.